ขยายผลสู่โรงเรียน

โครงการขยายผล สอวน. สู่โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ
1.ความเป็นมา
 ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการตั้งแต่ปี 2532 ปรากฏว่านักเรียนไทยทำได้ดีในวิชาชีววิทยาและเคมี  แต่อ่อนในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เนื่องจากพบว่าหลักสูตรการศึกษาของไทยต่ำกว่ามาตรฐานสากลอยู่ 1 – 2 ปีมูลนิธิสอวน.จึงได้จัดค่ายอบรมพิเศษ โดยให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การอบรมนักเรียนด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ทำให้ระยะหลังนี้นักเรียนไทยได้เหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญเงินและเหรียญทองที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของมูลนิธิสอวน. ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554   โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน จึงมีมติว่าเมื่อมูลนิธิ ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในการพัฒนานักเรียนไทยให้ประสพผลสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแล้ว  มูลนิธิฯ จึงควรนำกระบวนการที่สร้างความสำเร็จดังกล่าวไปขยายผลให้กับครูเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของมูลนิธิฯ ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป

2.วัตถุประสงค์ขยายผลการอบรมครูเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป

3. เป้าหมายมูลนิธิสอวน.  สพฐ.  และสสวท. จะร่วมมือกัน  โดยมูลนิธิ ฯ จะทำการอบรมให้กับครูในโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ให้สามารถอบรมนักเรียนในค่าย 1 ของศูนย์ สอวน. ได้ เป็นการยกระดับกระบวนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งอาจขยายผลไปยังโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มอื่นในระยะต่อไป โดยระยะแรกใช้เวลา 3 ปี (2555 – 2557)

4. ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2555

5. แผนดำเนินการ

(ก)  ตุลาคม ๒๕๕๔ – เมษายน ๒๕๕๕

เตรียมการวางแผนการอบรม การจัดทำสื่อต่างๆ สำหรับการอบรมให้กับครูในโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.  เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและสามารถนำไปอบรมค่าย ๑ ได้

ทำการคัดเลือกโรงเรียน ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. และคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนที่ สพฐ. และสสวท. แบ่งไว้เป็น ๙ กลุ่มกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กลุ่มละ ๔ โรง สำหรับ ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยแต่ละวิชา เลือกครูในโรงเรียนเครือข่ายมาวิชาละ ๕ คน รวมเป็นจำนวนโรงเรียนทั้งหมด ๓๖ โรง และจำนวนครูทั้งหมด ๑๘๐ คน

(ข)  มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕

ทำการอบรมครูที่ได้รับการเลือกจากข้อ ก.เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและสามารถใช้สื่อที่เตรียมไว้ให้ได้ โดยมีการอบรม ๑๕ วัน

(ค)  ตุลาคม ๒๕๕๕

ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. จัดอบรมตามหลักสูตรค่าย ๑ของ สอวน. โดยครูที่เข้าอบรมในข้อ (ข) เป็นผู้ให้การอบรม และมีอาจารย์มหาวิทยาลัยติดตามผลและให้คำปรึกษา มีการสอบปลายค่าย ๑ ร่วมกันกับศูนย์ สอวน.  เพื่อคัดนักเรียนรวม ๒๕ คน ไปเข้าค่าย ๒ ของศูนย์สอวน.  (เดิมเคยคัดไว้เพียง ๒๐ คน มีการเพิ่มเติมจากจำนวนเดิมอีก ๕ คน) ในเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๖

(ง)  มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๖

ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ส่งครูเข้าดูแลนักเรียนที่เข้าค่าย ๒  ของศูนย์สอวน. หากนักเรียนจากศูนย์โรงเรียนขยายผลได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ ให้ครูท่านนั้นเป็นครูสังเกตการณ์ในการแข่งขันระดับชาติ

ให้ครูที่เข้ารับการอบรมตามข้อ ข. กลับมารับการอบรมเพิ่มเติมอีก๗-๑๐ วัน

ทำการอบรมเช่นเดียวกับข้อ ข. กับครูที่คัดเลือกเพิ่มเติมอีก ๑๘๐ คน (รุ่น ๒)

(จ)  ตุลาคม ๒๕๕๖

ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ทำเช่นเดียวกับปี ๒๕๕๕

(ฉ)  มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๗

ให้ครูที่เข้ารับการอบรมรุ่น ๒ กลับมารับการอบรมเพิ่มเติมอีก ๗-๑๐ วัน

(ช)  ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ให้มีการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. (๒๕๕๔-๒๕๕๗) และจัดทำโครงการเสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการในระยะต่อไป  ถ้าผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ อาจขยายจำนวนศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. เพื่อทำหน้าที่ให้การอบรมค่าย ๑ และทำหน้าที่แทนศูนย์ สอวน. ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

จะได้ครูที่มีความสามารถอบรมด้วยเนื้อหาในระดับค่าย 1 ของศูนย์ สอวน. ได้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนได้ เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้เทียบเท่าระดับสากล การขยายผลให้โรงเรียนของสพฐ. ดำเนินการตามรูปแบบที่เสนอมา จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาระยะที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๑)ทั้งนี้ครูพันธุ์ใหม่และครูจากโครงการสควค. จะมีโอกาสในการเข้ามาร่วมอบรมและร่วมสอนนักเรียนดังกล่าวด้วย

ข้อมูลสำหรับประกอบการดำเนินโครงการโรงเรียนขยายผล สอวน.

ปี ๒๕๕๔                       ตุลาคมเป็นต้นไปทำสื่อและอุปกรณ์

ปี ๒๕๕๕                       มิถุนายน-สิงหาคม  อบรมครูศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. จำนวน ๓๖ โรง จำนวน  ๔ วิชาๆ ละ ๔๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน เป็นเวลา ๑๕ วัน  (รุ่นที่ ๑)

ตุลาคม  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ทำการอบรมค่าย ๑ โรงละ ๓๕ คน รวม ๑๒๖๐ คน  สอบปลายค่ายร่วมกับศูนย์ สอวน.  เพื่อคัดนักเรียนเข้าค่าย ๒ จำนวนเพิ่มขึ้น ๕-๑๐ คนจากจำนวนเดิม

ปี ๒๕๕๖                       มีนาคมอบรมครูศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. จำนวน ๓๖ โรง จำนวน  ๔ วิชาๆ ละ ๔๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน เป็นเวลา ๑๕ วัน (รุ่นที่ ๒)

อบรมครูรุ่นที่ ๑ เพิ่มเติม เป็นเวลา ๗ วัน

(มีการแข่งขันระดับชาติ เดือนพฤษภาคม)

ตุลาคม   ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ทำการอบรมค่าย ๑ โรงละ ๓๕ คน รวม ๑๒๖๐ คน  สอบปลายค่ายร่วมกับศูนย์ สอวน.  เพื่อคัดนักเรียนเข้าค่าย ๒ จำนวนเพิ่มขึ้น ๕-๑๐ คนจากจำนวนเดิม

ปี ๒๕๕๗                       มีนาคมอบรมครูรุ่นที่ ๒ เพิ่มเติม เป็นเวลา ๗ วัน

(มีการแข่งขันระดับชาติ เดือนพฤษภาคม)

มิถุนายนประเมินผลโครงการ  หากได้ผลดีอาจทำการขยายจำนวนศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.

กลุ่ม ๑  ภาคเหนือตอนบน

วิชาคณิตศาสตร์             โรงเรียนจักรคำคณาทร                จังหวัดลำพูน(ศูนย์ สอวน. ม.เชียงใหม่)

วิชาเคมี                         โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย            จังหวัดลำปาง(ศูนย์ สอวน. ม.เชียงใหม่)

วิชาชีววิทยา                   โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่         จังหวัดแพร่(ศูนย์ สอวน. ม.เชียงใหม่)

วิชาฟิสิกส์                      โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม              จังหวัดเชียงราย(ศูนย์ สอวน. ม.เชียงใหม่)

กลุ่ม ๒  ภาคเหนือตอนล่าง

วิชาคณิตศาสตร์             โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                จังหวัดพิษณุโลก(ศูนย์ สอวน. ม.นเรศวร)

วิชาเคมี                         โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม               จังหวัดสุโขทัย(ศูนย์ สอวน. ม.นเรศวร)

วิชาชีววิทยา                   โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม                จังหวัดพิจิตร(ศูนย์ สอวน. ม.นเรศวร)

วิชาฟิสิกส์                      โรงเรียนนครสวรรค์                      จังหวัดนครสวรรค์(ศูนย์ สอวน. ม.นเรศวร)

กลุ่ม ๓  ภาคใต้ตอนบน

วิชาคณิตศาสตร์            โรงเรียนวิเชียรมาตุ                        จังหวัดตรัง(ศูนย์ สอวน. ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่)

วิชาเคมี                         โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช         จังหวัดนครศรีธรรมราช(ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์)

วิชาชีววิทยา                   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย                   จังหวัดภูเก็ต(ศูนย์ สอวน.ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่)

วิชาฟิสิกส์                      โรงเรียนสุราษฎร์ธานี                   จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์)

กลุ่ม ๔  ภาคใต้ตอนล่าง

วิชาคณิตศาสตร์             โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง            จังหวัดยะลา(ศูนย์ สอวน. ม.สงขลานครินทร์ปัตตานี)

วิชาเคมี                         โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล          จังหวัดปัตตานี(ศูนย์ สอวน. ม. ทักษิณ)

วิชาชีววิทยา                   โรงเรียนสตูลวิทยา                      จังหวัดสตูล(ศูนย์ สอวน. ม. ทักษิณ)

วิชาฟิสิกส์                      โรงเรียนมหาวชิราวุธ                    จังหวัดสงขลา(ศูนย์ สอวน. ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่)

กลุ่ม ๕  ภาคกลางตอนบน

วิชาคณิตศาสตร์            โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม                 จังหวัดสระบุรี(ศูนย์ สอวน. ม.เกษตรศาสตร์/ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

วิชาเคมี                         โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย                 จังหวัดอยุธยา(ศูนย์ สอวน. ม.เกษตรศาสตร์/ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

วิชาชีววิทยา                   โรงเรียนสตรีนนทบุรี                      จังหวัดนนทบุรี(ศูนย์ สอวน. ม.เกษตรศาสตร์/ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

วิชาฟิสิกส์                     โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย                   จังหวัดลพบุรี(ศูนย์ สอวน. ม.เกษตรศาสตร์/ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

กลุ่ม ๖  ภาคกลางตอนล่าง

วิชาคณิตศาสตร์             โรงเรียนพรหมานุสรณ์                 จังหวัดเพชรบุรี(ศูนย์ สอวน. ม. ศิลปากร)

วิชาเคมี                         โรงเรียนสงวนหญิง                      จังหวัดสุพรรณบุรี(ศูนย์ สอวน. ม. ศิลปากร)

วิชาชีววิทยา                   โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์           จังหวัดกาญจนบุรี(ศูนย์ สอวน. ม. ศิลปากร)

วิชาฟิสิกส์                      โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ            จังหวัดสมุทรปราการ(ศูนย์ สอวน. ม. ศิลปากร)

กลุ่ม ๗  ภาคตะวันออก

วิชาคณิตศาสตร์             โรงเรียนระยองวิทยาคม               จังหวัดระยอง(ศูนย์ สอวน. ม. บูรพา)

วิชาเคมี                         โรงเรียนชลกัลยานุกูล                  จังหวัดชลบุรี(ศูนย์ สอวน. ม. บูรพา)

วิชาชีววิทยา                   โรงเรียนองค์รักษ์                         จังหวัดนครนายก(ศูนย์ สอวน. ม. บูรพา)

วิชาฟิสิกส์                      โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์        จังหวัดฉะเชิงเทรา(ศูนย์ สอวน. ม. บูรพา)

กลุ่ม ๘  ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน

วิชาคณิตศาสตร์             โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย              จังหวัดร้อยเอ็ด(ศูนย์ สอวน. ม. ขอนแก่น)

วิชาเคมี                         โรงเรียนสารคามพิทยาคม            จังหวัดมหาสารคาม(ศูนย์ สอวน. ม. ขอนแก่น)

วิชาชีววิทยา                   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล                จังหวัดอุดรธานี(ศูนย์ สอวน. ม. ขอนแก่น)

วิชาฟิสิกส์                      โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน            จังหวัดขอนแก่น(ศูนย์ สอวน. ม. ขอนแก่น)

กลุ่ม ๙  ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง

วิชาคณิตศาสตร์             โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช           จังหวัดอุบลราชธานี(ศูนย์ สอวน. ม. อุบลราชธานี)

วิชาเคมี                         โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย           จังหวัดศรีสะเกษ(ศูนย์ สอวน. ม. อุบลราชธานี)

วิชาชีววิทยา                   โรงเรียนสุรวิทยาคาร                    จังหวัดสุรินทร์(ศูนย์ สอวน. ม. เทคโนโลยีสุรนารี)

วิชาฟิสิกส์                      โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม              จังหวัดบุรีรัมย์(ศูนย์ สอวน. ม. เทคโนโลยีสุรนารี)