ประชาสัมพันธ์ทั่วไปสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 โดยให้นักเรียนส่งเอกสารการรับสมัครมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น หากเกินกำหนดไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ