สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร คณะและสาขาวิชาต่างๆ

*** ให้นักเรียนรวบรมเอกสารส่งมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น โดยยึดตราประทับไปรษณีย์
หากเกินกว่ากำหนดมูลนิธิ สอวน. จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี ***