มูลนิธิสอวน.

โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ธรรมนูญ และหลักสูตรการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

วิชาคณิตศาสตร์ ธรรมนูญการแข่งขันคณิตศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

วิชาฟิสิกส์ ธรรมนูญการแข่งขันฟิสิกส์

หลักสูตรการอบรม

วิชาคอมพิวเตอร์ ธรรมนูญการแข่งขันคอมพิวเตอร์

หลักสูตรการอบรม

วิชาเคมี ธรรมนูญการแข่งขันเคมี

หลักสูตรการอบรม

วิชาชีววิทยา ธรรมนูญ

หลักสูตรการแข่งขัน

วิชาดาราศาสตร์ ธรรมนูญการแข่งขันดาราศาศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

วิชาภูมิศาสตร์ ธรรมนูญการแข่งขันภูมิศาสตร์