มูลนิธิสอวน.

สถานที่ติดต่อมูลนิธิ

 

ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (662)252-8916 หรือ (662)218-5243
โทรสาร (662)252-8917