สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อตรง ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อตรง ปีการศึกษา 2562

มีคณะดังนี้

  1. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน รอบที่ 1 Portfolio

ให้นักเรียนดูรายละเอียดคุณสมบัติทั้งหมด และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ พร้อม upload ที่ https://tcas.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น.

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล

– สาขาวิศวกรรมเคมี กำหนดคุณสมบัติเฉพาะในรอบที่ 1 “ข้อ 5.4 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการโอลิมปิก สอวน. และ สสวท.

– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะในรอบที่ 2 “ข้อ 5.6 เคยสอบผ่านรอบคัดเลือกจากโครงการ สอวน.”

นักเรียนสามรถดูรายละเอียดคณะ สาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และเงื่อนไขต่างๆ https://tcas.mahidol.ac.th ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561