สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2562

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th

ใบสมัครเข้าศึกษา

 

*ให้นักเรียนส่งเอกสารการสมัครมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์