สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) จำนวน 8 โครงการ

  • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์
  • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
  • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชการเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
  • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
  • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยสาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
  • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามรถด้านภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ) จำนวน 1 โครงการ คือ

  • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

*ขณะนี้คณะอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดองค์ประกอบและเกณฑ์การคัดเลือกของสาขาวิชาในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ ปีการศึกษา 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.admission.chula.ac.th