ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ผู้แทนประเทศไทยได้ 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ได้แก่

1. นายกฤษณะ  สุภาดี                   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์      เหรียญเงิน  และได้รับรางวัลปฏิบัติการณ์สูงสุด

2. นายภัสชกพันธ์  สายชล             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์      เหรียญเงิน

3. นายคุณากร  ลิมป์สภาพกสิผล    โรงเรียนกำเนิดวิทย์                เหรียญทองแดง

4. นายพศิน  ลาภเอนกอนันต์          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา       เหรียญทองแดง

อาจารย์ผู้คุมทีม

  1. ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน์           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        หัวหน้าทีม
  2. อาจารย์พงศกร  จิวาภรณ์คุปต์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     รองหัวหน้าทีม

อาจารย์สังเกตการณ์

  1. อาจารย์มาลี  สุทธิโอภาส                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์