สิทธิพิเศษการเข้าค่ายอบรมวิชาภูมิศาสตร์โรงเรียนเตรียมทหาร

ประกาศ มูลนิธิ สอวน. ที่ 25/2561

สิทธิพิเศษการเข้าค่ายอบรมวิชาภูมิศาสตร์โรงเรียนเตรียมทหาร