ข้อสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ปี 2555 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2

ปี 2554 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 3

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 4

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 5

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 6

ปี 2553 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2

ปี 2552 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 3

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 4

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 5

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 6

ปี 2551 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 3

ปี 2550 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 3

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 4

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 5

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 6

ปี 2549 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2

ปี 2548 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2