ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ปี 2560 ข้อสอบภาคทฤษฎี

เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

เฉลยข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ปี 2559 ข้อสอบภาคทฤษฎี

เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

เฉลยข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ปี 2558 ข้อสอบภาคทฤษฎี

เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

เฉลยข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ปี 2557
ปี 2555 ข้อสอบภาคทฤษฎี

เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ปี 2554 ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ข้อสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลย

ปี 2553 ข้อสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ปี 2552 ข้อสอบภาคทฤษฎี

เฉลยข้อสบภาคทฤษฎี

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ปี 2551 ข้อสอบภาคทฤษฎี

เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ 

ปี 2550 ข้อสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ปี 2549 ข้อสอบภาคทฤษฎี และข้อสอบภาคปฏิบัติการ พร้อมเฉลย
ปี 2548 ข้อสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ปี 2547 ข้อสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ปี 2546 ข้อสอบภาคทฤษฎี

เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ

ออกจากระบบ