มูลนิธิสอวน.

Asian Science Camp

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯ ไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019

โครงการ POSN Science Camp 2019 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯ ไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019

ผลการแข่งขันโครงการ Asian Science Camp 2018

ผลการแข่งขันโครงการ Asian Science Camp 2018 ณ เมืองมานาโด จังหวัดซูลาเวซีเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 ผู้แทนประเทศไทยได้ Best Question Award จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาววนัชชา  หล่อไพบูลย์           วิทยาลัยนานาชาติ           มหาวิทยาลัยมหิดล 2. นายรัชชานนท์  วิริยกิจโกศล   …
Read more

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่าย POSN Science Camp 2018

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่าย POSN Science Camp 2018 ใบรายงานตัวเข้าร่วมค่าย POSN Science Camp 2018 แนวปฏิบัติในการเข้าค่าย POSN Science Camp 2018