มูลนิธิสอวน.

สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 ตารางการรับสมัคร คุณสมบัติคณะต่างๆ ใบสมัครเข้าศึกษาม.สงขลานครินทร์   **ให้นักเรียนส่งเอกสารการรับสมัครมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น หากเกินกำหนดไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ **

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการรับสมัคร รายละเอียดแต่ละคณะ และคุณสมบัติ ใบสมัครเข้าศึกษามข. *ให้นักเรียนส่งเอกสารการสมัครมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ 

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อตรง ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อตรง ปีการศึกษา 2562 มีคณะดังนี้ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน รอบที่ 1 Portfolio ให้นักเรียนดูรายละเอียดคุณสมบัติทั้งหมด และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ พร้อม upload ที่ https://tcas.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล – สาขาวิศวกรรมเคมี กำหนดคุณสมบัติเฉพาะในรอบที่ 1 “ข้อ…
Read more

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดและคุณสมบัติ

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดและคุณสมบัติ ใบสมัครเข้าศึกษา

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th ใบสมัครเข้าศึกษา   *ให้นักเรียนส่งเอกสารการสมัครมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ 

สิทธิพิเศษนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อ ม.ธรรมศาสาตร์ ปี 2562

สิทธิพิเศษนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อ ม.ธรรมศาสาตร์ ปี 2562 เนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนสามารถติดตามประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ได้ที่ https://tuadmissions.in.th/

สิทธิพิเศษนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2562

สิทธิพิเศษนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2562 รายละเอียด/คณะ/สาขาวิชา

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. รอบที่ 1 สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/