มูลนิธิสอวน.

ห้องสมุด

ข้อสอบดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ปี 2561 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น 2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น 3. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น 4. เฉลยข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น 5. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย 6. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย 7. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย 8. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย ปี 2560 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น 2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น 3. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น 4. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น 5. ข้อสอบภาคทษฎี ม.ปลาย 6. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย 7. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย 8. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย ปี 2559 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น …
Read more

ข้อสอบเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ปี 2561 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี 2. กระดาษคำตอบข้อสอบทฤษฎี 3. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี 4. ข้อสอบภาคปฎิบัติ 5. กระดาษคำตอบภาคปฏิบัติ 6. เฉลยข้อสอบภาคปฎิบัติ ปี 2555 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลย ปี 2554 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลย ปี 2553 1. ข้อสอบภาคปฏฺบัติการ 2. ข้อสอบภาคทฤษฎี 3. ข้อสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลย ปี 2552 1.  ข้อสอบภาคปฏิบัติการ 2. เฉลยข้อสอบปฏิบัติการ 3. ข้อสอบภาคทฤษฎี 4. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี

ข้อสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ปี 2555 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2 ปี 2554 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 3 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 4 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 5 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 6 ปี 2553 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2 ปี 2552 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 2 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 3 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 4 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 5 ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 6…
Read more

ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ปี 2557 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2556 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2555 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2554 ข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย ปี 2553 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2552 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2551 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2550 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2549 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2548 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2547 ข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ปี 2560 ข้อสอบภาคทฤษฎี เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ข้อสอบภาคปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบภาคปฏิบัติการ ปี 2559 ข้อสอบภาคทฤษฎี เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ข้อสอบภาคปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบภาคปฏิบัติการ ปี 2558 ข้อสอบภาคทฤษฎี เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ข้อสอบภาคปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบภาคปฏิบัติการ ปี 2557 ปี 2555 ข้อสอบภาคทฤษฎี เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ข้อสอบภาคปฏิบัติการ ปี 2554 ข้อสอบภาคปฏิบัติการ ข้อสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลย ปี 2553 ข้อสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลย ข้อสอบภาคปฏิบัติการ ปี 2552 ข้อสอบภาคทฤษฎี เฉลยข้อสบภาคทฤษฎี ข้อสอบภาคปฏิบัติการ…
Read more

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น