มูลนิธิสอวน.

ข่าว

เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.

สิทธิพิเศษนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. รายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. มีสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ปี 2562 ใบรายงานตัวนักเรียนค่าย 1 สสวท.

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 ตารางการรับสมัคร คุณสมบัติคณะต่างๆ ใบสมัครเข้าศึกษาม.สงขลานครินทร์   **ให้นักเรียนส่งเอกสารการรับสมัครมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น หากเกินกำหนดไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ **

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯ ไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019

โครงการ POSN Science Camp 2019 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯ ไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติปี 2561 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติปี 2561 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2 รายชื่อนักเรียนวิชาดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ รายชื่อนักเรียนวิชาฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ รายชื่อนักเรียนวิชาเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ใบสมัคร เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ระดับชาติ ปี 61 เพื่อสอบ IESO 2019 รอบ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2 รายชื่อระดับชาติ iGeo ปี 61 เพื่อสอบ IESO 2019 รอบที่ 2 ใบสมัคร ระดับชาติ iGeo ปี 61 เพื่อสอบ IESO 2019 รอบ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2018 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2018 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2 รายชื่อนักเรียน IJSO ปี 2561 มีสิทธิ์สอบรอบ 2 IESO ปี 2562 ใบสมัครนักเรียน IJSO ปี 2561 สอบรอบ 2 IESO ปี 2562

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (IJSO 2018)

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (IJSO 2018) ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2561 ณ  เมืองกาโบโรเน สาธารณรัฐบอตสวานา ผู้แทนประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ดังนี้ 1. นายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของโลก 2. นางสาวไอริณ  ศิริอดุลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหรียญทอง และรางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด อันดับที่ 3 ของโลก 3. นายสถิระ …
Read more

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการรับสมัคร รายละเอียดแต่ละคณะ และคุณสมบัติ ใบสมัครเข้าศึกษามข. *ให้นักเรียนส่งเอกสารการสมัครมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ 

ผลการเเข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ผลการเเข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายวริท วิจิตรวรศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน และคะแนนเต็มภาคสังเกตการณ์ 2. นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน 3. นายศุภไกร ทีฆมงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน 4. นายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง 5. นายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญทองแดง อาจารย์ผู้นำทีม 1. อาจารย์…
Read more

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อตรง ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อตรง ปีการศึกษา 2562 มีคณะดังนี้ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน รอบที่ 1 Portfolio ให้นักเรียนดูรายละเอียดคุณสมบัติทั้งหมด และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ พร้อม upload ที่ https://tcas.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล – สาขาวิศวกรรมเคมี กำหนดคุณสมบัติเฉพาะในรอบที่ 1 “ข้อ…
Read more