Author Archive: webmaster

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2562

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2562 วิชาภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ คณะอักษรศาสตร์                                มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม วิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม วิชาดาราศาสตร์…
Read more

เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.

สิทธิพิเศษนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. รายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. มีสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ปี 2562 ใบรายงานตัวนักเรียนค่าย 1 สสวท.

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 ตารางการรับสมัคร คุณสมบัติคณะต่างๆ ใบสมัครเข้าศึกษาม.สงขลานครินทร์   **ให้นักเรียนส่งเอกสารการรับสมัครมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น หากเกินกำหนดไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ **

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯ ไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019

โครงการ POSN Science Camp 2019 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯ ไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติปี 2561 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติปี 2561 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2 รายชื่อนักเรียนวิชาดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ รายชื่อนักเรียนวิชาฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ รายชื่อนักเรียนวิชาเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ใบสมัคร เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ระดับชาติ ปี 61 เพื่อสอบ IESO 2019 รอบ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2 รายชื่อระดับชาติ iGeo ปี 61 เพื่อสอบ IESO 2019 รอบที่ 2 ใบสมัคร ระดับชาติ iGeo ปี 61 เพื่อสอบ IESO 2019 รอบ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2018 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2018 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2 รายชื่อนักเรียน IJSO ปี 2561 มีสิทธิ์สอบรอบ 2 IESO ปี 2562 ใบสมัครนักเรียน IJSO ปี 2561 สอบรอบ 2 IESO ปี 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการรับสมัคร รายละเอียดแต่ละคณะ และคุณสมบัติ ใบสมัครเข้าศึกษามข. *ให้นักเรียนส่งเอกสารการสมัครมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์