มูลนิธิสอวน.

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสอวน.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา
รองประธานมูลนิธิ สอวน.

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
กรรมการ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการ

นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา
กรรมการ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
กรรมการ

ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร
กรรมการ

รองศาสตราจารย์จงอร พีรานนท์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ผ่องศรี  จั่นห้าว
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด  มงคลกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ สอวน.

รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ สอวน.

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล
กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน.

รองศาสตราจารย์สุวรรณ  คูสำราญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ สอวน.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]