มูลนิธิสอวน.

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติการรับสมัคร

  • คณะวิทยาศาสตร์

– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

– ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ระดับไม่น้อยกว่าค่าย 1 ของ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามสาขาวิชากำหนด

– รับสมัครจำนวน 20 คน

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์

– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

– ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ระดับไม่น้อยกว่าค่าย 1 ของ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามสาขาวิชากำหนด

– รับสมัครจำนวน 15 คน

  • คณะเภสัชศาสตร์

– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

– ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ระดับไม่น้อยกว่าค่าย 1 ของ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามสาขาวิชากำหนด

– รับสมัครจำนวน 8 คน