มูลนิธิสอวน.

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปี พ.ศ. ชื่อ – สกุล / โรงเรียน รางวัล / ศูนย์ สอวน.
ปี 2560 1. เด็กชายจุลจักร  จงพิพัฒนากูล /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน / โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2. เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3. เด็กชายศุภไกร  ทีฆมงคล /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปี 2559 1. เด็กชายวริท  วิจิตรวรศาสตร์ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   เหรียญเงิน /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
2. เด็กชายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์ /โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เหรียญเงิน /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิช /โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  เหรียญทองแดง /โรงเรียนสมเสนวิทยาลัย 
ปี 2558 1. เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เหรียญทอง และคะแนนรวมสูงสุด / โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
2. เด็กชายภูมิ  มีประเสริฐสกุล /โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรียญเงิน /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3. เด็กชายพชรพล  ลีนุเกียรตื์ /โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรียญทองแดง /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ปี 2557 1. เด็กชายอธิคม  วาณิชย์กุล /โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ เหรียญทองและคะแนนรวมทฤษฎีสูงสุด /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เด็กชายปวริศ  ลัภกิตโร /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3. เด็กชายญาณภัทร  เหมรัฐพาณ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 ปี 2556 1. เด็กหญิงณัชชา ฉันทชัยวัฒน์ /โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน เหรียญเงิน /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. นางสาวมนต์ชาดา  สุขหร่อง  /โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายมัธยม) เหรียญเงิน /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางสาวพัชริยา  ผาติรงควิวัฒน์ /โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (จังหวัดพิษณุโลก) เหรียญทองแดง /มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2555 1. เด็กชายฆนรุจ  จันทรทองดี /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. เด็กชายณวรรต  สวัสดิ์ทอง /โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง /มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. เด็กชายจิตรภณ  เลิศประเสริฐพงศ์ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง /จุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2554 1. เด็กชายณัฐวัตร  โพธิ์สุวรรณ์ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. เด็กชายณัชพงศ์  สิทธิวิจารณ์กิจ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3. เด็กชายกษิด์เดช  พฤกษานานนท์ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ปี 2553 1. เด็กชายกิตติพศ  เงินยวง /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. เด็กชายนนท์  ปณิธานไพศาล /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3. เด็กชายณภัทร  หงษ์ทอง /โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เหรียญเงิน /มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ปี 2552 1. เด็กชายชวิน  สีตวาริน /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง APAO /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  พิพัฒน์ประทานพร /โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน APAO /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  โอสถธนากร /โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เหรียญทองแดง APAO /มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เด็กหญิงทิพยพร  โล่ห์ไพศาลกฤช /โรงเรียนสาธิตม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เหรียญทองแดง APAO/มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปี 2551 1. เด็กหญิงปัถยา   เพิ่มน้ำทิพย์ /โรงเรียนสตรีวิทยา เหรียญเงิน /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. เด็กชายนภดล   ปั้นสืบสาย /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3. เด็กชายพชร   วงศ์สุทธิโกศล /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ปี 2550 1. เด็กชายธนวุฒิ  ธนาธิบดี /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. เด็กชายพุทธิวัตร   คงแก้ว /โรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน /มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เด็กหญิงพรภัสสร   กาญจนกนก /โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย