มูลนิธิสอวน.

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปี พ.ศ. ชื่อ-สกุล / โรงเรียน รางวัล / ศูนย์สอวน.
ปี 2560 1. นายภานุพงศ์  พุ่มพวง /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง และคะแนนสูงสุดภาคสังเกตการณ์ (ลำดับที่ 2 ของโลก) /

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

2. นายญาณภัทร  เหมรัฐพาณ /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นายวริท  วิจิตรวรศาสตร์ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4. นายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์ /โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5. นางสาวแพรสุนันท์  จันทร์พานิช /โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญทองแดง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ปี 2559 1. เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. เด็กชายพชรพล  ลีนุเกียรติ์ /โรงเรียนสามธิต มศว. ปทุมวัน เหรียญเงิน / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3. นายญาณภัทร  เหมรัฐพาณ /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายเจตน์  อรุณแสงโรจน์ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
5. นายปวริศ  ลัภกิตโร /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ปี 2558 1. นางสาวชนิตา  ทับทอง /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทอง (ที่ 3 ของโลก) / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. นางสาวมนต์ชาดา  สุขหร่อง /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวปณิดา  เซ็น /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวสุญาดา  เสตกรณุกูล /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5. นางสาวณัชชา  ฉันทชัยวัฒน์ /โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกียรติคุณประกาศ / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ปี 2557 1. นายพิชญ์พล  จิรวงศาพันธุ์ /โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. นางสาวชนิตา  ทับทอง /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน / โรงเรียนสามเสนวิทยลัย
3. นายณวรรต  สวัสดิ์ทอง /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายกันต์กวี  ศรียุทธศักดิ์ /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5. นายจิตรภณ  เลิศประเสริฐพงศ์ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2556 1. นายศุภวิชญ์  ดวงภูเมฆ /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง (อันดับที่ 3 ของโลก)  / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายฆนรุจ  จันทรทองดี /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3. นายณัฐวัตร  โพธิ์สุวรรณ์ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4. นายไชยสิทธิ์  เลิศกุลทานนท์ /โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
5. นายเจษฎา  มาไกล /โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เหรียญทองแดง / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2555 1. นายนนท์  ปณิธานไพศาล /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง (อันดับที่ 6 ของโลก) / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. นายณัฐวัตร  โพธิ์สุวรรณ์ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3. นางสาวธมลวรรณ  โอสถธนากร /โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4. นายธิปยวิศว์  ชื่นจิตร /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
5. นายอดิพล  โพธิ์ศรีสม /โรงเรียนเลยพิทยาคม เกียรติคุณประกาศ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2554 1. นายนนท์  ปณิธานไพศาล /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. นายกฤตานน  ศิโรรัตนกุล /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นายกิตติพศ  เงินยวง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายพงษ์พิจิตร  ชวนรักษาสัตย์ /โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นายธิปยวิศว์  ชื่นจิตร /โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เกียรติคุณประกาศ / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ปี 2553 1. นายพชร  วงศ์สุทธิโกศล /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. นายเอกภพ  กุลโชครังสรรค์ /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3. นายยศธร  ทะวะบุตร /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายกฤตานน  ศิโรรัตนกุล /โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5. นายนภดล  ปั้นสืบสาย / โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย