news:: ข่าว
ข่าว:: โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
2016-10-14 ตารางอบรมเข้ม IOAA 2016
2016-10-14 ผลการดาราศาสตร์โอลิมปิระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 (XXI IAO)
2016-10-13 ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (iGeo) ปี 2559
2016-07-12 ตารางอบรมเข้ม IAO 2016
2016-05-16 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2016
2016-05-16 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IESO 2016
2016-05-11 ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IAO และ IOAA 2016
2016-04-19 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เพื่อเข้าค่าย ijso 2016
2016-04-19 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน iGeo 2016
2016-04-07 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนฯ IJSO 2016 รอบที่ 2
2016-04-05 ตารางอบรมนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ IESO 2016 รอบที่ 2
2016-04-04 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนฯ IESO 2016 รอบที่ 2
2016-03-22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ iGeo 2016 รอบที่ 2
2016-02-29 สิทธิพิเศษนักเรียน 9th IESO รอบ 30 คน เพื่อเข้าอบรม 10th IESO รอบ 30 คน
2016-02-24 ตารางอบรมนักเรียนโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ รอบที่ 1
ข่าว:: โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
2016-05-02 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท.แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท. สอบโอลิมปิกระดับชาติปี 2559 วิชาเคมี
2016-04-12 ผลการเเข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2559
2016-02-18 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท.แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท. สอบโอลิมปิกระดับชาติปี 2559
2016-01-19 ตารางการเเข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2559
2015-05-07 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท.สอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ
2015-04-08 ผลการเเข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2558
2015-02-23 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท.สอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ(เพิ่มเติม)
2015-02-20 เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. ที่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.
2015-02-09 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท.สอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ
2015-01-23 ตารางการเเข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2558
2014-04-18 สิทธิพิเศษในการสอบเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2557 สำหรับนักเรียนค่าย 1 สสวท.
2014-01-24 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท.ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.
ข่าว:: ค่าย สอวน.
2016-07-11 รับสมัคร สอวน. กรุงเทพมหานคร
2016-06-29 สิทธิพิเศษนักเรียน12th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน.ประจำปีการศึกษา 2559
2016-06-20 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีและฟิสิกส์ที่สสวท.
2016-06-15 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที สสวท.
2016-05-25 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที สสวท.
2016-04-12 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที สสวท. ค่าย 1 ปี 2559
2015-07-17 รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการศูนย์สอวน.กทม.ปีการศึกษา2558
2015-07-03 สิทธิพิเศษนักเรียน11th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน.ประจำปีการศึกษา 2558
2015-06-18 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558
2015-06-11 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558
2015-06-11 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558
2015-04-09 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาฟิสิกส์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558
2015-02-24 สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
2014-07-21 การรับสมัครค่าย สอวน. ปี 2557
ข่าว:: สิทธิพิเศษ
2016-10-12 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
2016-10-12 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2016-10-12 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560
2016-09-27 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
2016-09-21 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560
2016-08-30 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
2016-07-27 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
2016-07-21 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
2016-07-08 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2016-07-08 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
2016-06-14 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560
2016-05-26 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2560
2015-12-08 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2559
2015-11-23 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559
ข่าว:: Asian Science Camp
2016-05-11 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2016 เพิ่มเติม
2016-05-02 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการAsian Science Camp 2016
2016-04-20 โปรแกรม POSN Science Camp 2016
2016-04-08 ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียน ASC 2016 รอบที่ 1
2016-03-09 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ Asian Science Camp 2016 รอบที่ 1 เพิ่มเติม
2016-03-03 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ASC 2016
2016-01-19 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯไปร่วมโครงการ ASC 2016
2015-04-27 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ ASC 2015 เพิ่มเติม
2015-03-30 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2015
2015-03-23 โปรแกรม POSN Science Camp 2015
2015-03-05 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ASC 2015 รอบที่ 1
2015-01-30 การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ ASC 2015 รอบที่ 1
2014-12-04 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯไปร่วมโครงการ ASC 2015
2014-05-19 ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนฯ ASC 2014
ข่าว:: โครงการขยายผล
2013-04-25 ประกาศนักเรียนศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนศูนย์
2013-01-16 กำหนดการอบรมค่าย 2โครงการขยายผล
2012-12-27 รายชื่อนักเรียนโครงการขยายผลที่เข้าค่าย 2
2012-10-03 ระยะเวลาเปิดอบรมค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน.
2012-08-01 ตารางการอบรมโครงการขยายผล
ข่าว:: ประชาสัมพันธ์
2015-12-01 แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
2015-08-18 รับสมัครพนักงานขับรถมูลนิธิ สอวน.
2014-08-08 โครงการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
2013-10-29 การแนะแนวทางในการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page