news:: ข่าว
ข่าว:: โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
2017-04-11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมรอบคัดเลือกนักเรียน IJSO 2017
2017-04-05 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนฯ IJSO 2017 รอบที่ 2
2017-04-05 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนฯ IESO 2017 รอบที่ 2
2017-03-31 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14
2017-03-07 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรมคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าพักค้างแรม iGeo 2017
2017-03-06 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ IESO 2017 รอบที่ 2
2017-03-02 ตารางอบรมเข้ม iGeo 2017
2017-02-23 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนฯ iGeo 2017 รอบที่ 2
2017-02-16 ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO ครั้งที่ 11 (11th IESO) รอบที่ 1
2017-02-16 ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO ครั้งที่ 14 (14th IJSO) รอบที่ 1
2017-02-07 สิทธิพิเศษนักเรียนผู้แทนสำรอง 13th iGeo มีสิทธิ์เข้าอบรม 14th iGeo รอบที่ 1
2017-01-19 ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทน iGeo 2017 รอบที่ 1
2017-01-11 ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ iGeo 2017 รอบที่ 1 เพิ่มเติม
2017-01-10 ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ iGeo 2017 รอบที่ 1
2016-12-19 ผลการแข่งขัน IOAA 2016
ข่าว:: โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
2017-04-20 ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2560
2017-03-07 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท.ไปสอบระดับชาติเพิ่มเติม
2017-02-01 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท.
2017-01-26 ตารางการเเข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2560
2016-05-02 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท.แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท. สอบโอลิมปิกระดับชาติปี 2559 วิชาเคมี
2016-04-12 ผลการเเข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2559
2016-02-18 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท.แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท. สอบโอลิมปิกระดับชาติปี 2559
2015-05-07 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท.สอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ
2015-04-08 ผลการเเข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2558
2015-02-23 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท.สอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ(เพิ่มเติม)
2015-02-20 เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. ที่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.
2015-02-09 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท.สอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ
2014-04-18 สิทธิพิเศษในการสอบเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2557 สำหรับนักเรียนค่าย 1 สสวท.
ข่าว:: ค่าย สอวน.
2017-04-19 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที สสวท.
2016-07-11 รับสมัคร สอวน. กรุงเทพมหานคร
2016-06-29 สิทธิพิเศษนักเรียน12th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน.ประจำปีการศึกษา 2559
2016-06-20 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีและฟิสิกส์ที่สสวท.
2016-06-15 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที สสวท.
2016-05-25 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที สสวท.
2016-04-12 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที สสวท. ค่าย 1 ปี 2559
2015-07-17 รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการศูนย์สอวน.กทม.ปีการศึกษา2558
2015-07-03 สิทธิพิเศษนักเรียน11th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน.ประจำปีการศึกษา 2558
2015-06-18 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558
2015-06-11 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558
2015-06-11 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558
2015-04-09 ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาฟิสิกส์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558
2015-02-24 สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
ข่าว:: สิทธิพิเศษ
2016-12-28 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
2016-11-15 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ปีการศึกษา 2560
2016-11-15 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2016-10-28 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560
2016-10-12 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
2016-10-12 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2016-10-12 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560
2016-09-27 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
2016-09-21 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560
2016-08-30 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
2016-07-27 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
2016-07-21 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
2016-07-08 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2016-07-08 สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
ข่าว:: Asian Science Camp
2017-04-20 โปรแกรม POSN Science Camp 2017
2017-03-31 ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการ Asian Science Camp 2017 รอบที่ 1
2017-03-06 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ Asian Science Camp 2017 รอบที่ 1
2017-01-07 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯไปร่วมโครงการ ASC 2017
2016-05-11 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2016 เพิ่มเติม
2016-05-02 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการAsian Science Camp 2016
2016-04-20 โปรแกรม POSN Science Camp 2016
2016-04-08 ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียน ASC 2016 รอบที่ 1
2016-03-09 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ Asian Science Camp 2016 รอบที่ 1 เพิ่มเติม
2016-03-03 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ASC 2016
2016-01-19 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯไปร่วมโครงการ ASC 2016
2015-04-27 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ ASC 2015 เพิ่มเติม
2015-03-30 ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2015
2015-03-23 โปรแกรม POSN Science Camp 2015
ข่าว:: โครงการขยายผล
2013-04-25 ประกาศนักเรียนศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนศูนย์
2013-01-16 กำหนดการอบรมค่าย 2โครงการขยายผล
2012-12-27 รายชื่อนักเรียนโครงการขยายผลที่เข้าค่าย 2
2012-10-03 ระยะเวลาเปิดอบรมค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน.
2012-08-01 ตารางการอบรมโครงการขยายผล
ข่าว:: ประชาสัมพันธ์
2017-03-14 การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560
2015-12-01 แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
2015-08-18 รับสมัครพนักงานขับรถมูลนิธิ สอวน.
2014-08-08 โครงการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
2013-10-29 การแนะแนวทางในการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page