ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ปี60 PDF พิมพ์ อีเมล
02 ส.ค. 2017 19:54น.

ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ปี 60


วิชาเคมี ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม ประเทศไทย

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้

1.นายปภาภัทร์  ดิสนีเวทย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
2.นายวริศ  จันทรานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เหรียญทอง
3.นายบวรทัต  บุญรักษ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
4.นางสาวอภิสรา  กวียานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    เหรียญเงิน

วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-23 กรฏฎาคม 2560

ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้

1.นายกฤษฏ์  บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    เหรียญทอง
2.นายณัฐกร  กิตติสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
3.นายพสิษฐ์  จินดานุวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    เหรียญทอง
4.นายณฐนนท์  อัครภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    เหรียญทองแดง
5.นายศิวกร  เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
6.นายตรีทเศศ  วิวิธวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกียรติคุณประกาศ

วิชาฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 16-24 กรกฎาคม 2560 

ณ เมืองยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้

1.นางสาวณัฐณิชา  เมรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
2.นางสาวธิษณาพร  มุ่งมีพฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
3.นายปฏิญญ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
4.นายสิรภพ  กลิ่นขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
5.นายอธิคม  วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน

วิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม 2560

ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้

1.นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ เหรียญเงิน
2.นายณภัทร เกียรติวงศ์วณิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
3.นางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง
4.นางสาวจุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง

วิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560

ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล

1.นายอรัญชย์  วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
2.นายภาวิน  พร้องเผ่าพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง
3.นายภาสพล  เสาวคนธ์     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
4.นายรุจธร  ฉายรัตนอภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง


วิชาภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2560

ณ กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล

1.นายธีรเชษฐ์  โรจน์รัชสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เหรียญทอง

2.นายพิทยุตม์  อยู่ศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
3.นางสาวณัฐณิชา  มานะบริบูรณ์     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง
4.นายกนกพล  ไหมอ่อน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมการแข่งขัน


วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2560

ณ เมืองโกตดาซูร์  สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล

1.นายคณาธิป จงมีความสุข โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เหรียญเงิน

2.นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
3.นายฐิติ ชิวชรัตน์      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
4.นายฑีฆายุ ชื่นชมศาสตร์   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง


วิชาดาราศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560

ณ เมืองเวย์ไห่ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.เด็กชายจุลจักร  จงพิพัฒนากูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เหรียญเงิน

2.เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
3.เด็กชายศุภไกร  ทีฆมงคล    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 08 พ.ย. 2017 11:11น. )
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page