Home arrow ข่าว arrow สิทธิพิเศษ arrow สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561
สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
04 ก.ค. 2017 14:54น.

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1

การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน: สำหรับนักเรียนทั่วไป
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา
นักเรียนเครือข่าย โดยผู้สมัครต้องยื่น Portfolio ตามความสามารถเฉพาะทาง
และในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเปิดรับตรง รอบ 1 ดังนี้
1. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
2. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
4. โครงการผู้ทีมีความสามารถทางทัศนศิลป์

กำหนดการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
1. รับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันที่ 3-9 ตุลาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษเฉพาะทาง และสอบสัมภาษณ์
วันที่ 24 ตุลาคม 2560
3. สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถพิเศษเฉพาะทาง วันที่ 28 ตุลาคม 2560
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
5. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมาคมอธิบการบดีแห่งประเทศไทย 
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560
7. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561
9. เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
 รอบที่ 2 

สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ในเขตการศึกษาภาคเหนือ 17 จังหวัด
คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้ 
1. รับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560
2. สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถพิเศษเฉพาะทาง วันที่ 28 ตุลาคม 2560
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย วันที่ 18 เมษายน 2561
4. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 24-25 เมษายน 2561
5. สอบสัมภษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2561
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 เมษายน 2561 
7. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันที่ 30 เมษายน 2561
8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561
9. รายงานตัวยื่นยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
10. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561
11. เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 04 ก.ค. 2017 15:25น. )
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page