ศูนย์สอวน.ต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
05 ม.ค. 2009 21:08น.

ศูนย์ สอวน. คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางปัญญาของนักเรียนที่มีความพร้อมทั่วประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกได้ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

images/stories/POSNListMap.gif

ประกอบด้วยศูนย์โรงเรียนและศูนย์มหาวิทยาลัย แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ศูนย์ภูมิภาค มีทั้งหมด 17 ศูนย์ กระจายอยู่ตามส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 13 แห่ง รับผิดชอบในการพัฒนานักเรียนและครูในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโรงเรียนเครือข่ายอย่างน้อยจังหวัดละ 1 โรง ช่วยในการดำเนินการ มี 6 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ รับนักเรียนเข้าอบรมค่าย 1 จำนวน 35 คน และคัดเลือกเข้าค่าย 2 จำนวน 20 คน ศูนย์ในส่วนภูมิภาคมีแสดงในตาราง

2.ศูนย์กทม. เป็นศูนย์วิชาทั้งหมด 6 ศูนย์ มีโรงเรียนเป็นศูนย์หลัก ประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่าย โดยมีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง เป็นศูนย์พี่เลี้ยงทางด้านวิชาการ แต่ละศูนย์วิชารับนักเรียน จำนวน 175 คน ดังแสดงในตาราง


สถานที่ติดต่อศูนย์ สอวน. ต่างๆ ทั่วประเทศแสดงในตารางข้างล่าง

ศูนย์ สอวน.

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

ศูนย์ สอวน.(ส่วนภูมิภาค)

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จ. เชียงใหม่ 50202

(053) 943315-6

(053) 222-268

2.มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ อำเภอเมือง จ. พิษณุโลก 65000

(055) 261000-4

(055) 264-025

3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ 123 ถนนมิตรภาพ            จ. ขอนแก่น 40002

(043) 202-372 ต่อ 139

(043) 202-371

4.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ               จ. อุบลราชธานี34190

(045) 288379-81

(045) 288-379

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (4 สาขาวิชา)


6.ศูนย์ สอวน.วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จ. นครราชสีมา 30000

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
1753  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

(044) 224186-8(044) 21-4557

(044) 224-185(0-44)21-4440

7.มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จ. ชลบุรี 20131

(038) 745-900

(038) 390-354

8.มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ จ. นครปฐม73000

(034) 245-311

 

9.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(02) 562-5555 ต่อ 1012

 

10.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800

(02) 555-2000 ต่อ 4220-21

 

11.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จ. ปัตตานี 94000

(073) 313930-50

(073) 335130

12.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

(074) 212-923(074) 212-920

(074) 212 801(074) 212-920

13.มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จ. สงขลา 90000

(074) 443-955

(074) 443-955

14.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160

(075) 672-055(075) 662-005

(075) 672004

15.โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร 185 หมู่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ. นครนายก 26110

02-572-5310

02-572-5305

16.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธมณฑลสาย 4 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

02-849-7182

-

  17.โรงเรียนเบญจม
ราชรังสฤษฎิ์
 222 ถนนชุมพล  อำเภอเมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  24000
 038-511249  038-511249 ต่อ 201

ศูนย์ สอวน.(ส่วน กทม.)

1.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการหมวดวิทยาศาสตร์ 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

(02) 279-7124(02) 279-2429

(02) 278-2997

2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการหมวดวิทยาศาสตร์ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

(02) 225-5605-8

(02) 224-8554

3.โรงเรียนเทพศิรินทร์

ฝ่ายวิชาการหมวดวิทยาศาสตร์1466ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพฯ10100

(02) 621-5801-4

(02) 222-1882

4.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ฝ่ายวิชาการหมวดวิทยาศาสตร์ 110 ลาดพร้าว 86 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

(02)538-3964(02) 538-2034

(02) 539-7091

5.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ฝ่ายวิชาการหมวดวิทยาศาสตร์ 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

(02) 252-7302(02) 252-7002

(02) 2512739

6.คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

(02) 218-7551

 

ศูนย์ สอวน.(ส่วน กทม.) มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

(02) 218-5007,5010

(02) 218-5000

2.มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400

(02) 246-1358-74(02) 2015005

(02) 644-7353

3.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ 23 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท เอกมัย กรุงเทพฯ 10110

(02) 664-0410-7

(02) 260-0128-9

4.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะวิทยาศาสตร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(02) 310-8387-8

(02) 310-8381

5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ. ปทุมธานี12121

(02) 564-4440

(02) 564-4485(02) 564-4494

6.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

(02) 326-4341

(02) 326-9981

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์91ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 48 แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

(02) 470-8807
(02) 470-8843

 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19 ก.พ. 2016 14:27น. )
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page