Home arrow กิจกรรมมูลนิธิ
กิจกรรมมูลนิธิ
 • ขยายผลสู่โรงเรียน  ( 1 รายการ )


  โครงการศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน.

  (2555 - 2557)

   

  1. ความเป็นมา ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการตั้งแต่ปี 2532 ปรากฏว่านักเรียนไทยทำได้ดีในวิชาชีววิทยาและเคมี  แต่อ่อนในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เนื่องจากพบว่าหลักสูตรการศึกษาของไทยต่ำกว่ามาตรฐานสากลอยู่ 1 – 2 ปีมูลนิธิสอวน.จึงได้จัดค่ายอบรมพิเศษ  โดยให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การอบรมนักเรียนด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ทำให้ระยะหลังนี้นักเรียนไทยได้เหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญเงินและเหรียญทองที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของมูลนิธิสอวน. ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554   โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน จึงมีมติว่าเมื่อมูลนิธิ ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในการพัฒนานักเรียนไทยให้ประสพผลสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแล้ว  มูลนิธิฯจึงควรนำกระบวนการที่สร้างความสำเร็จดังกล่าวไปขยายผลให้กับครูเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของมูลนิธิฯ ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป

  2. วัตถุประสงค์ ขยายผลการอบรมครูเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป

  3.  เป้าหมาย  มูลนิธิสอวน.  สพฐ.  และสสวท. จะร่วมมือกัน โดยมูลนิธิ ฯ จะทำการอบรมให้กับครูในโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ให้สามารถอบรมนักเรียนในค่าย 1 ของศูนย์ สอวน. ได้ เป็นการยกระดับกระบวนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งอาจขยายผลไปยังโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มอื่นในระยะต่อไป โดยระยะแรกใช้เวลา 3 ปี (2555 - 2557)

  4. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

   

  5. แผนดำเนินการ

  (ก)  ตุลาคม ๒๕๕๔- เมษายน ๒๕๕๕

  เตรียมการวางแผนการอบรม การจัดทำสื่อต่างๆ สำหรับการอบรมให้กับครูในโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.  เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและสามารถนำไปอบรมค่าย ๑ ได้

  ทำการคัดเลือกโรงเรียน ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. และคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนที่ สพฐ. และสสวท. แบ่งไว้เป็น ๙ กลุ่มกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กลุ่มละ ๔ โรง สำหรับ ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยแต่ละวิชา เลือกครูในโรงเรียนเครือข่ายมาวิชาละ ๕ คน รวมเป็นจำนวนโรงเรียนทั้งหมด ๓๖ โรง และจำนวนครูทั้งหมด ๑๘๐ คน

  (ข)  มิถุนายน - สิงหาคม  ๒๕๕๕

  ทำการอบรมครูที่ได้รับการเลือกจากข้อ ก.เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและสามารถใช้สื่อที่เตรียมไว้ให้ได้ โดยมีการอบรม ๑๕ วัน

  (ค)  ตุลาคม ๒๕๕๕

  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. จัดอบรมตามหลักสูตรค่าย ๑ ของ สอวน. โดยครูที่เข้าอบรมในข้อ (ข) เป็นผู้ให้การอบรม และมีอาจารย์มหาวิทยาลัยติดตามผลและให้คำปรึกษา มีการสอบปลายค่าย ๑ ร่วมกันกับศูนย์ สอวน.  เพื่อคัดนักเรียนรวม ๒๕ คน ไปเข้าค่าย ๒ ของศูนย์สอวน.  (เดิมเคยคัดไว้เพียง ๒๐ คน มีการเพิ่มเติมจากจำนวนเดิมอีก ๕ คน) ในเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๖

   

  (ง)  มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๖

  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ส่งครูเข้าดูแลนักเรียนที่เข้าค่าย ๒  ของศูนย์สอวน. หากนักเรียนจากศูนย์โรงเรียนขยายผลได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ ให้ครูท่านนั้นเป็นครูสังเกตการณ์ในการแข่งขันระดับชาติให้ครูที่เข้ารับการอบรมตามข้อ ข. กลับมารับการอบรมเพิ่มเติมอีก ๗-๑๐ วัน ทำการอบรมเช่นเดียวกับข้อ ข. กับครูที่คัดเลือกเพิ่มเติมอีก ๑๘๐ คน (รุ่น ๒)

   

  (จ)  ตุลาคม ๒๕๕๖

  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ทำเช่นเดียวกับปี ๒๕๕๕

  (ฉ)  มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๗

  ให้ครูที่เข้ารับการอบรมรุ่น ๒ กลับมารับการอบรมเพิ่มเติมอีก ๗-๑๐ วัน

   

  (ช)  ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  ให้มีการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. (๒๕๕๔-๒๕๕๗) และจัดทำโครงการเสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการในระยะต่อไป  ถ้าผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ อาจขยายจำนวนศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. เพื่อทำหน้าที่ให้การอบรมค่าย ๑ และทำหน้าที่แทนศูนย์ สอวน. ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

   

  6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

  จะได้ครูที่มีความสามารถอบรมด้วยเนื้อหาในระดับค่าย 1 ของศูนย์ สอวน. ได้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนได้ เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้เทียบเท่าระดับสากล การขยายผลให้โรงเรียนของสพฐ. ดำเนินการตามรูปแบบที่เสนอมา จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาระยะที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๑)ทั้งนี้ครูพันธุ์ใหม่และครูจากโครงการสควค. จะมีโอกาสในการเข้ามาร่วมอบรมและร่วมสอนนักเรียนดังกล่าวด้วย

                                                                ------------------

   

 • โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ  ( 11 รายการ )

  แบ่งออกเป็นสองระดับ

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  ( 6 รายการ )

  สอวน. ได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ร่วมกับ สสวท. ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมเข้มที สสวท. และคัดเลือกผู้แทนประเทศต่อไป และ สอวน. ได้จัดการแข่งขันดารศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติเอง โดยมีรายละเอียดการแข่งขันแต่ละวิชาดังต่อไปนี้

   

  รายละเอียดการแข่งขันแต่วิชา

 • ค่าย สอวน.  ( 1 รายการ )

  สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ จัดให้มีการอบรมนักเรียนทั่วประเทศดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  • ค่าย 1
  • ค่า่ย 2
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ผ่านค่าย 2
 • ASC: Asian Science Camp  ( 1 รายการ )

  โครงการ “Asian Science Camp” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยความร่วมมือระหว่าง ศาสตราจารย์ หลี หยวน เซ (Professor Yuan Tseh Lee) ชาวไต้หวัน ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี พ.ศ. 2529 กับ ศาสตราจารย์ มาซาโตชิ โกชิบา (Professor Masatoshi Koshiba) ชาวญี่ปุ่น ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมที่มีการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
  2. ส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชียในอนาคต


 • โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.  ( 6 รายการ )

  สามารถหาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา และร้านขายหนังสือทั่วไป

Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page